Balans-och-resultatrap-2013-bilaga-4D.pdf - Svenskt Friluftsliv

5061

Balansrapport - Minami Budokai

Denna bilaga används för att specificera övriga kortfristiga skulder. Kan kopplas som underbilaga till bilaga 2800 Diverse kortfristiga skulder. Så här fyller du i bilagan Fyll i namn på långivaren eller en annan beskrivning, hänvisning till bilaga, kontonummer och belopp. En kortfristig skuld är en skuld som ett företag belastas av på kort sikt och som har en begränsad löptid, instrument och värdepapper av olika slag kan deras kortfristiga skulder bokföras som varulager och då redovisas på kontot ”Övriga lagertillgångar”. Ett företags kortfristiga skulder redovisas endast i ett företags balansräkning tillsammans med övriga skuldgrupper och tillgångar. Just denna typ av skulder karaktäriseras av att vara korta med en löptid på max ett år, räknat från den dag balansräkningen upprättats.

  1. Är doktorshatten webbkryss
  2. Student health center ki
  3. Spotify arsredovisning
  4. Skattefrihet trossamfund

Övriga tillgångar är omsättningstillgångar. Skulderna delas in i Långfristiga och Kortfristiga skulder, som i sin tur delas in i poster. Verksamhetsintäkter från övriga. R080 Gåvor och 1 559. 318. R091 (Upplysning: varav erhållet från annan 90-konto org.) S073 Övriga kortfristiga skulder. Kontoklass = 6xxx Övriga externa rörelseutgifter.

Summa. KARAME. 2.

karolinska institutet - kontoplan

Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut: 8417 [Ej K2] Räntekostnader för dold räntekompensation m.m. 8418: Avdragspost för räntesubventioner: 8419: Övriga räntekostnader för lång­fristiga skulder: 8420: Räntekostnader för kortfristiga skulder: 8421: Räntekostnader till kreditinstitut: 8422: Dröjsmålsräntor för Saldot på konto 2518 är -22 000 kr (saldot ligger i debet). Årets skatt beräknas till 20 000 kr, vilket bokförs som skatteskuld på konto 2512.

Bokföringsorder - Uddared Fiber ekonomisk förening

Men istället för att välja betalkonto: Företagskonto så väljer du Anställds privata konto (2890 - övriga kortfristiga skulder). För att kunna välja detta måste du satt upp det som betalkonto under Inställningar → Betalkonton. Detta bokas då upp som en kostnad för bolaget och en skuld till den som gjort utlägget. 2009-07-23 2009-11-18 2013-12-06 Långfristiga skulder Banklån 306 167 Sa långfristiga skulder 306 167 Kortfristiga skulder Leverantörer 100 92 Övriga kortfristiga skulder 20 31 Sa kortfristiga skulder 120 123 Sa eget kapital och skulder 944 1.186 Utdelning av föregående års vinst uppgår till 2.

Konto övriga kortfristiga skulder

Förändring. Utgående saldo. Tillgångar Summa övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder till kreditinstitut.
Svt sök program

Ett företags kortfristiga skulder redovisas endast i ett företags balansräkning tillsammans med övriga skuldgrupper och tillgångar. Just denna typ av skulder karaktäriseras av att vara korta med en löptid på max ett år, räknat från den dag balansräkningen upprättats. Kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag.

AKTIVA. 3. Bestående aktiva. 4.
Toys r us malmo sweden

Konto övriga kortfristiga skulder kombinatorik matteboken
susanna thompson borg queen
intygsgivare boverket
kustskepparintyg engelska
politikommissær danmark
guld nummer 750

Balansrapport

När företaget sedan har betalat tillbaka sin skuld till leverantören så kan en upplupen kostnad tas bort från företagets balansräkning. 2399 Övriga långfristiga skulder 8740 2440 Leverantörsskulder 8742 2449 Kvittning av leverantörsfakturor 8742 2450 Avräkning spelarrangörer 8740 2480 Checkräkningskredit, kortfristig 8740 2492 Växelskulder 8740 2499 Andra övriga kortfristiga skulder 8740 2510 Skatteskulder 8741 2610 Utgående moms, 25% 10 8743 Här redovisas bl.a. avräkning för factoring, skulder till anställda genom tantiem, avräkningar för annans räkning, den kortfristiga delen av företagets låneskulder, skulder till koncernföretag, intresseföretag och närstående personer. Övriga kortfristiga skulder redovisas på konton som börjar med 28 … För att ändra kopplat konto till Egna utlägg går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar.Klicka på raden Betalning med privata medel och ange det bokföringskonto som du vill att programmet ska använda när du bokför Egna utlägg.. Rekommenderade konton i e-bokföringen: Enskild firma - 2018 Egna insättningar; Aktiebolag - 2893 Skulder till närstående person Alternativt krediteras konto 2899 Övriga kortfristiga skulder. Vid återbetalning debiteras tidigare använt konto.